Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik jouw persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Stichting ASSNoord
Marianne Oosterhuis
KVK
www.marianneoosterhuis.com

Marianne Oosterhuis
Traansterweg 5
9355TM Midwolde
marianne.oosterhuis@gmail.com
06-19348736

INTELECTUELE EIGENDOMMEN

Ik heb de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website en mijn diensten. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, teksten, afbeeldingen en andere inhoud te gebruiken op je eigen website, social media of dergelijke.

VERKRIJGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien je gebruik maakt van mijn diensten verstrek je mij persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op een nog andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van een coachtraject of ander dienst, bijvoorbeeld van jouw werkgever.

PERSOONSGEGEVENS

 • Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Contsctgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Eventuele bedrijfsgegevens : naam en adresgegevens
 • Bankgegevens
 • Geboortedatum en –plaats
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld via aanmelding op de website of via een aanmeld- of intakeformulier, via mail of per telefoon
 • Gespreksverslagen/contactgeschiedenis
 • IP-adres (anoniem)
 • Cookiegegevens, zie ook cookieverklaring
 • Foto’s, na het specifiek verkrijgen van jouw toestemming, kan ik foto’s op mijn website of social media verwerken. Dit gebeurt anoniem, dus zonder inhoudelijke beschrijving van het afgebeelde, of het vermelden van jouw naam.

DOELEINDEN

 • Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Marketing
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

WAAROP IS DE VERWERKING GEBASEERD

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, met betrekking tot het coachtraject/de coachsessie/training/workshop. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht.

Gegevens die je invult via het contactformulier op de website, worden alleen gebruikt om je een antwoord te sturen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

VERSTREKKING AAN DERDEN

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals coachpraktijken die worden ingeschakeld bij een workshop, teambuilding sessie of team coaching traject. Deze partijen mogen jouw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst af waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als die je van mij mag verwachten.

DOORGIFTE VAN JOUW GEGEVENS BUITEN DE EU

Gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van MailChimp, LinkedIn, Facebook of Instagram in ons contact. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Chield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

HOE LANG IK JOUW GEGEVENS BEWAAR

Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze wettelijke bewaarplicht is 7 jaar na afronding van de opdracht.

HOE IK JOUW GEGEVENS BEVEILIG

Ik vind het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van jouw persoonsgegevens. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Alle gegevens die je met mij deelt via de website worden via een beveiligde verbinding (SSL) aan mij verstuurd.

COOKIES

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Bij je eerste bezoek aan de website ben je geïnformeerd over deze cookies en is toestemming gevraag voor het plaatsen ervan.

Ik gebruik zogenaamde functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Ik gebruik dus cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen er voor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook helpen ze om de website goed te laten werken en kan ik hiermee de website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situaties/cookies-wat-zij-dat-en-wat-doe-ik-ermee

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van een schriftelijk verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar mij. Zie bovenstaand mijn contactgegevens.

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat mij dit dan vooral weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.